tznytfb

IX Festival de Capoeira

Festiwal odbędzie się od 6 do 26 maja 2019 roku. W programie: zawody capoeira, pokazy, impreza brazylijska, promocja adeptów, warsztaty capoeira i wiele więcej! Impreza ma na celu podnoszenie kwalifikacji wszystkich adeptów Capoeira, propagowanie zdrowego, sportowego trybu życia oraz dzięki bezpłatnym treningom dla początkujących, zachęcenie ich do trenowania tej sztuki.

Program w "pigułce":

6 kwietnia - zawody młodzież i dorośli, konkurs piosenek dla dorosłych
/MOSiR, ul. Józefowska 40/
7 kwietnia - zawody dzieci, konkurs piosenek dla dzieci
/MOSiR, ul. Józefowska 40/

24-26 maja - warsztaty
/MOSiR "Kolejarz", al. Alfreda 1/
25 maja - show capoeira
/ul. Krzyżowa 1,  MDK Dąb/
25 maja - ceremonia nadania stopni
/MOSiR "Kolejarz", al. Alfreda 1/
25 maja - festa brazylijska

Szczegółowy plan
w dziale "program".

Regulamin zawodów

 

REGULAMIN, ZASADY ORAZ PRZEBIEG ZAWODÓW
„JOGOS DE CAPOEIRA”

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
Regulamin określa zasady przeprowadzenia zawodów Capoeira dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

 1. Podstawą przystąpienia do zawodów jest zapoznanie się z regulaminem.
 2. Przystąpieniem do zawodów następuje przez zarejestrowanie się.
 3. Zarejestrować się mogą tylko osoby pełnoletnie. W razie niepełnoletności rejestracji dokonuje rodzic lub opiekun prawny.
 4. Aby przystąpić do zawodów, zawodnika obowiązują białe spodnie „abada” oraz biała koszulka grupowa „camisa”.
 5. W zawodach mogą brać udział tylko osoby trenujące w grupie: Grupo de Capoeira Camangula.
 6. Paznokcie u rąk i stóp muszą być krótko obcięte, nie wolno używać żadnego ochronnego ubrania.
 7. Jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych bierzemy udział w zawodach na boso.
 8. Zabronione jest noszenie podczas zawodów: zegarków, łańcuszków, kolczyków i innych przedmiotów zagrażających sobie lub osobom biorących udział w zawodach.
 9. Włosy nie powinny zasłaniać oczu w trakcie zawodów.
 10. Zabrania się żucia gumy w trakcie zawodów.
 11. Organizatorzy, ani żadni przedstawiciele klubu nie biorą jakiejkolwiek odpowiedzialności za wypadki lub urazy zawodników, które zostały spowodowane podczas zawodów. Jeśli ktoś pragnie ubezpieczyć się, leży to tylko i wyłącznie w gestii danego zawodnika/rodziców/opiekunów prawnych.
 12. Wszelkie nieprzewidziane sytuacje oraz spory rozstrzygają organizatorzy.
 13. Organizator zawodów zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i zasad przed startem zawodów, bez podania przyczyny.

II ORGANIZATORZY

 1. Organizatorami zawodów jest Klub Sportowy Capoeira Camangula z Katowic.

 

III CELE I ZADANIA

 1. Zawody Capoeira stanowią integralną część ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego adeptów Capoeira.
 2. Aktywne uczestnictwo w zawodach jest:
  – kontynuacją procesu nauczania Capoeira;
  – przeciwdziałaniem postępującym zjawiskom patologii społecznej;
  – popularyzacją i upowszechnianiem sportu oraz kultury;
  – tworzeniem każdemu adeptowi warunków do rozwoju i sprawdzenia swoich umiejętności;
  -możliwością zdobycia nagród, medali i dyplomów oraz prestiżu wśród ludzi aktywnie ćwiczących Capoeira;
  – poszerzeniem procesu szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych.

IV DYSCYPLINA I ZASDA FAIR PLAY

 1. Zawodników obowiązuje zasada „fair play” oraz sportowe zachowanie.
 2.  Przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu gry należy podać sobie dłoń.
 3. Zabronione są wszelkie zachowania, które narażają dobre imię grupy, instruktora oraz mistrza.
 4. Zachowanie nie powinno odbiegać od tradycji gry w roda, np. podejście pod bateria, wejście do roda itp.

V PRZEBIEG GRY

 1. Gra podczas zawodów odbywa się w Roda de Capoeira.
 2. Grę rozpoczynamy od podania sobie dłoni i wejście do roda neutralną techniką (np. au, role itp.).
 3. Gracz nie może wychodzić poza wyznaczony obszar gry.
 4. W roda gracze muszą poruszać się w ginga.
 5. Niedozwolone jest umyślne uszkodzenie drugiego gracza.
 6. Grę kończymy po upływie czasu wyznaczonego na daną grę.
 7. Po zakończeniu gry podajemy sobie rękę.

 

VI SPOSÓB PUNKTACJI

 1. Gra oceniana jest przez trzech sędziów.
 2. Punktacja zostaje przyznana za: wspólną grę (0-5 punktów) oraz indywidualnie graczom (0-10).
 3. Wynik gracza to suma jego punktów i punktów za wszystkie gry.
 4. Podczas przyznawania punktów brane są pod uwagę:
  – kreatywność (spryt, strategia);
  – wszechstronność (gra w różnych płaszczyznach);
  – dominacja;
  – efektywność;
  – technika;
  – rozwijanie gry.

VII PODZIAŁ NA ZAWODNIKÓW NA GRUPY

 1. Zawodnicy (młodzież i dorośli) są podzieleni na grupy:
  – grupa A – stopień branco-amarela, stopień amarela;
  – grupa B – stopień amarelo-laranja, stopień branco-laranja;
  –  grupa C – stopień laranja, stopień laranja-azul.
 2. W przypadku niewystarczającej ilości zawodników w danej grupie, grupy mogą być połączone.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwości zmiany poszczególnych grup.

VIII PRZEBIEG ZAWODÓW

 1. Eliminacje:
  – grupa A – 30 sekund do rytmu Sao Bento Grande de Bimba;
  – grupa B – 40 sekund do rytmu Sao Bento Grande de Bimba;
  – grupa C – 50 sekund do rytmu Sao Bento Grande de Bimba.
 2. Pół-finały:
  – grupa A – 45 sekund do rytmu Sao Bento Grande de Bimba;
  – grupa B – 50 sekund do rytmu Sao Bento Grande de Bimba;
  – grupa C – 60 sekund do rytmu Sao Bento Grande de Bimba;
  – 60 sekund do rytmu Benguela.
 3. Finały:
  – grupa A – 45 sekund do rytmu Sao Bento Grande de Bimba;
  – grupa B – 60 sekund do rytmu Sao Bento Grande de Bimba;
  – grupa C – 60 sekund do rytmu Sao Bento Grande de Bimba;
  – 60 sekund do rytmu Benguela;

 

IX TECHNIKI ZABRONIONE

 1. We wszystkich grupach zabronione są uderzenia kolanami i łokciami oraz wszystkie techniki, które wychodzą poza ramy gry capoeira (walka w parterze, uderzenia pięścią itp.).
 2. Techniki zabronione w poszczególnych grupach:
  GRUPA A i GRUPA B- zabronione są techniki j/w oraz:
  – teasoura;

X NAGRODY I KLASYFIKACJA OGÓLNA

 1. Nagrody:
  a) pierwsze miejsca otrzymują medale, puchary oraz nagrody od sponsorów;
  b) drugie miejsca otrzymują medale oraz nagrody od sponsorów;
  c) trzecia miejsca otrzymują medale oraz nagrody od sponsorów;
  d) kolejne miejsca otrzymują wyróżnienie w postaci dyplomu;.


XI ZAWODY CAPOEIRA DLA DZIECI

 1. Zawody są zorganizowane dla dzieci od 6 do lat 13.
 2. Podział odbywa się:
  GRUPA A – CRIANCAS (6-7 lat), GRUPA B – CRIANCAS (8-10 lat)
  GRUPA C – CRIANCAS /podział na 3 grupy zaawansowania/ (11-14 lat).
 3. Wg tych grup następuje również podział na stopnie zaawansowania.
  Odbywa się to dopiero po wpisaniu się zawodników na listę.
 4. Zawody w grupach A i B odbywają się postaci tzw. solówek.
 5. Zawody w grupie C odbywają się na podobnych zasadach jak dla młodzieży
  i dorosłych (zakazane są kopnięcia kontaktowe). Dodatkowo dzieci są dzielone na trzy stopnie zaawansowania.
 6. Każdy zawodnik ma maksymalnie 45 sekund na prezentację.
 7. Punkty przyznawane będą za:
  a/ technikę: kopnięć, ginga, uników, akrobacji;
  b/ dynamikę oraz łączenie technik ze sobą;
  c/ różnorodność technik (uniki, kopnięcia, akrobacje);
  d/ styl Camangula (poruszanie nisko na nogach, wysoko ręce, balans itp.);
  e/ ogólne wrażenie (subiektywna ocena sędziów).

 

X ZAWODY GRUPOWE

 

 1. W zawodach grupowych może brać każda sekcja grupy Camangula.
 2. Nie dozwolone jest łączenie zawodników z różnych sekcji.
 3. Każda grupa ma maksymalnie 6 minut na prezentację.
 4. Grupa decyduje jakie gry będzie przedstawiać.
 5. W prezentacji mogą brać udział osoby do stopnia monitor.
 6. Maksymalna liczba osób podczas prezentacji grupy nie może być większa niż 12 osób.
 7. Prezentacja ma dotyczyć Capoeira.
 8. Podczas zawodów przyznawane są punkty za:
  – grę na instrumentach;
  – śpiew solisty, jak i chóru (melodia, głośność itp.);
  – przestrzeganie rytuałów w roda;
  – przestrzeganie zasad w roda (kupowanie gry, wejście do roda itp.);
  – gra podczas prezentacji (technika, styl, gra);
  – ogólne wrażenie (prezencja grupy, różnorodność prezentacji itp.).

 

XI ZAWODY PREZENTACJI INDYWIDUALNEJ „SOLÓWKI CAPOEIRA”

 1. Kategorie solówke: 2 kategorie zaawansowania dla kobiet i mężczyzn:
  żółto-pomarańczowy i biało-pomarańczowy = średniozaawansowani;
  pomarańczowy i pomarańczowo-niebieski = zaawansowani.
 2. Przebieg zawodów:
  – prezentacja indywidualna zawodnika (solówka) powinna trwać 45 sekund;
  – wystąpienie solowe nie może opierać się na samych akrobacjach;
  – zaczynamy solówkę po wyraźnym wcześniej umówionym sygnale (np. gwizd) i kończymy na ten sam sygnał;
  – skończenie solówki przed czasem powoduje znaczne obniżenie oceny prezentacji;
  – po zakończeniu dobrze widziane jest ukłonienie się w stronę publiczności.
 3. Punktacja:
  – gra oceniana jest przez trzech sędziów;
  – ocena jest w skali do 10 punktów;
 4. Kryteria oceny:
  – dynamika całości;
  – płynność prezentacji;
  – łączenie technik kopanych, przejść przy ziemi z akrobacjami;
  – praca elementami akrobatycznymi na lewą i prawą stronę;
  – wszechstronność (praca elementami akrobatycznymi zarówno „przy ziemi” tj.: macaco, au, praca w queda itp., jak i w powietrzu tj. mortal, au sem mao, parafuso itp.;
  – ograniczanie ginga do minimum;
  – innowacyjność (m.in. rzadkie elementy akrobatyczne, elementy akrobatyczne w ciekawych/rzadkich łączeniach;
  – technika akrobacji, kopnięć, poruszania;
  – ogólne wrażenie.